Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR 2.3.4

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. ”Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku “Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego””, współfinansowanego ze środków UE, a także w związku ze stosowaniem zasady konkurencyjności oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu (współfinansowanego ze środków krajowych), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0011/19.

Simplicardiac Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego oraz wykonanie niezbędnych tłumaczeń.

Termin składania ofert:

02.12.2019 do godziny 16:00

Szczegółowy opis znajduje się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR 2.3.4

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy