Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2019/POIR 2.3.4

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr 1/2019/POIR 2.3.4 – Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego oraz wykonanie niezbędnych tłumaczeń, w ramach projektu pn.”Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku “Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego””, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, została złożona jedna oferta.
Wybrany został następujący Wykonawca:

PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 162J
02-776 Warszawa

Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Serdecznie gratulujemy.